Beiratkozás
Látogatók
Felhasználó: > 2 vendég2 robot
Statisztika
2011. márciusa óta Ön a látogató számláló
látogatónk!

Látogatottsági adatok
Bejelentkezés

3.osztály

A TANÉV TANTÁRGYI CÉLJA:

 • kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása és más népek kultúrájának megismerése iránt
 • hozzájuttatni a kisgyermeket a többnyelvűség élményéhez
 • játékos tanulás során szerzett kezdeti sikerek kíséretében megalapozni a későbbi nyelvtanulást
 • A követelmények nélkül tervezett tanulási folyamat során a kisgyermekek életkoruknak megfelelő, ismert témák körében játékos módszerek segítségével szereznek tapasztalatot gondolataik több nyelven való kifejezésében és a más nyelven beszélők megértésében.
 • A kötelező nyelvoktatás előtt kezdődő nyelvtanulásnak célja, a készségfejlesztés és a témakörök koncentrikusan bővülő, egyre gazdagabb nyelvi megfogalmazást igénylő feldolgozása.

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI CÉLOK, FEJLESZTENDŐ KÉPESSÉGEK:

 • első helyen a beszédértés fejlesztése áll
 • hallás utáni szövegértés,
 • beszédkészség
 • helyes kiejtés és intonáció
 • figyelem
 • emlékezet
 • szeriális emlékezet
 • alak-háttér differenciálás
 • kooperáció
 • téri orientáció
 • motorika, finommozgások

TANANYAG, TÉMAKÖRÖK:
A mesék az évszakok köré szerveződnek. A tanév során nyolc –tíz autentikus mesével ismerhetnek meg a
gyerekek:
That’s me! (bemutatkozás, bemutatás, érzelmek, )
Wait and See (számok, színek, ruházat, állatok)
In the Dark DarkWood / Wake Up Charlie Dragon (Halloween, ruházat, időjárás)
Huphrey’s Christmas (évszakok, hónapok, időjárás, játékok, Karácsony)
The Snowman (ruházat, cselekvések, testrészek, időjárás)
Princess Dress (ruházat, farsang, Valentin-nap)
Ketchup on Your Cornflakes (ételek, időjárás, évszakok , Húsvét)
The Very Hungry Caterpillar(hét napjai, hónapok, formák, színek, ételek)
As Big As a Pig/ Musicians of Bremen (állatok, a szabadban)
NYELVI CÉLOK:

 • a tanuló legyen képes egyszerű kérdést megérteni, például:” Hol vagy?” ill. a kérdésre rövid választ adni
 • kapcsolódjon be a tanult mondókákba, versekbe
 • tudja a szóbeli utasításokat követni és válasszal reagálni
 • tudjon a napszaknak megfelelően köszönni
 • néhány szóban be tudja mutatni önmagát
 • a tanuló képes az elhangzó mondókákba utánzással bekapcsolódni
 • a tanuló képes a hallott mesébe utánzással bekapcsolódni
 • a tanuló legyen képes egyszerű kérdést, például: Hogy hívnak? – megérteni, ill. a kérdésre rövid választ adni.
 • egy-egy manuális tevékenységet utasítások alapján tudjon követni
 • tudja követni a tanult mesét
 • egyszerű, globális megértést igénylő kérdésekre tudjon válaszolni az elhangzott történet alapján
 • kapcsolódjon be a történetbe,(mondókába, versbe) a többiekkel együtt tudja elmesélni az adott történetet
 • tanári segítséggel próbáljon eszközt kérni.

A TANULÓI VÁLASZOK LEHETSÉGES SZINTJEI:
– non-verbálisan pl.: rajz felmutatásával , cselekvéssel
– Egyszavas mondattal
– Önmaguk bemutatása segítséggel
– Tárgyak megnevezése egyszerű mondatokkal
– Érzelmek kifejezése egyszerű mondatokkal
– Válaszadás önállóan: egész mondattal.
– A mesében ismétlődő nyelvi fordulatok reprodukálása Utasítások adása, minta alapján azonos utasítás megfogalmazása
– Válaszadás önállóan:
– egész mondattal
– egyszavas mondattal
– non-verbálisan pl.: cselekvéssel
AZ EREDMÉNYES TELJESÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES JELLEMZŐ TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK:

 • minta utánzása,
 • utasítás követése,
 • jelentés kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből szemléltetés segítségével
 • szóbeli utasításokra adott testi válaszok
 • a hagyományos és eredeti (autentikus) mondókák, kiszámolók, dalok, körjátékok és társasjátékok
 • egyszerű, képes történetek a történetmondás folyamatába bevonva a gyerekeket,

A SZÁMONKÉRÉS, ÉRTÉKELÉS RENDSZERESSÉGE, HOGYANJA, SZEMPONTJAI:
A legkisebb teljesítményt is értékelnünk kell. Megdicsérjük, ha szívesen és aktívan vesz részt idegen nyelvi
tevékenységekben, az idegen nyelvű órai utasításokra biztosan és jól reagál, valamint ha megérti és jól
követi a különböző beszédhelyzeteket. Később értékeljük, ha egyszerű nyelvi elemeket megfelelő
kontextusban használ, ha a tanári kérdésekre testi vagy egyszavas válaszokat ad vagy beszélgetést
kezdeményez. Megfelelő visszajelzést ad a tanár számára az is, ha a gyerek követi a nyelvi tevékenységet
és anyanyelvén reagál, kérdez, vagy kiegészít. Önálló teljesítményt leginkább a gyerekek számára jól
ismert szituációkban, ismerős tevékenységekben várhatunk. Alapelv, hogy a visszajelzésnek pozitívnak kell
lennie, mely nem azonos a hibák összeszámolásával. Azt értékeljük, amit a kisdiákok tudnak, nem a
hiányosságokat hangsúlyozzuk. Mivel ennek a korosztálynak erőssége a beszédértés és beszédkészség
területén is a folytonosság, csak tapintatosan és nagy türelemmel törekedhetünk a hibátlan megoldásokra.
TANKÖNYVEK, FORRÁSOK:
Vanessa Reilly- Sheila M. Ward: Very Young Learners (OUP)
AndrewWright: StorytellingWith Children
Gail Ellis – Jean Brewster: Tell it Again!
Járó Ildikó: Hello!
Jackie Holderness – Annie Hughes: 100+ Ideas for Children (Macmillan-Heinemann)
JET! Realbooks in the Primary Classroom 1.2.3.
Genevieve Roth: Teaching Very Young Children (Richmond Publishing)
Moira Andrew: Rainbow Year (BELAIR PUBLICATIONS LIMITED)
KÉSZÍTETTE:
SZÉLESY ESZTELLA
GÁLNÉ GACSAL ERIKA
A program megvalósulásához iskolánk az Oktatási Minisztérium és a Tempus Közalapítvány által
létrehozott Világ-Nyelv program Alap-osan! alprogramja keretében nyert támogatást.

Hozzászólás (bejelentkezés szükséges!)

(Megjelenés előtt el kell fogadni egy adminisztrátornak!)

Spacebuzz
Europe Code Week
Pályázatok
Képek gyüjteménye
Arhívum