Beiratkozás
Látogatók
Felhasználó: > 1 vendég1 robot
Statisztika
2011. márciusa óta Ön a látogató számláló
látogatónk!

Látogatottsági adatok
Bejelentkezés

4. osztály

A TANÉV TANTÁRGYI CÉLJA:

lélektani és nyelvi:
egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt,
sikerélményhez juttatni a diákokat,
másrészt megalapozni a későbbi nyelvtanulást főként a receptív készségek fejlesztésével. Ezekhez járul
még a nyelvtanulási stratégiák kialakításának megalapozása. Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes
nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyerekek a számukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív
szintjüknek megfelelő kihívást jelentő tevékenységekben vesznek részt. Ezek során a célnyelvet hallva, a
szituációt, kontextust értve haladnak előre a nyelv elsajátításában. Ez a folyamat lassú, az idősebb korosztályra
jellemző látványos nyelvi eredményt nem várhatunk. Egyik tipikus jellemzője a csendes szakasz, melynek során
egyes diákok akár hónapokig nemigen szólalnak meg, de a játékos tevékenységekbe szívesen bekapcsolódnak.
Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult ismereteik alapján
értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert tartalmakra épüljön. Ez egyrészt a konkrét
helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt már ismert tantárgyak anyagának integrálásával érhető el. Így
válik az ismeretlen célnyelvi tanári beszéd érthetővé a diákok számára.
A kerettanterv az 1–4. évfolyamok anyanyelven megismert témaköreire, beszédszándékaira,
fogalomköreire és tevékenységeire épül. A készségek közül a hallott szöveg értésének fejlesztése a
legfontosabb, melynek fejlődését az órai utasítások és a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből
követhetjük nyomon. A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.) a memorizált,
elemezetlen nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, körjáték, dal). A gyerekek órai
beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és válasz, melyet visszajelzésként, megerősítésként
használnak a tanár célnyelvhasználatával párhuzamosan.
A követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerű mondat szintjén
mozognak. Az olvasás és írás bevezetésével célszerű várni, míg a gyerekekben felmerül ennek az igénye.
ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI CÉLOK, FEJLESZTENDŐ KÉPESSÉGEK:

 • első helyen a beszédértés fejlesztése áll
 • hallás utáni szövegértés,
 • beszédkészség
 • helyes kiejtés és intonáció
 • figyelem
 • emlékezet
 • szeriális emlékezet
 • alak-háttér differenciálás
 • kooperáció
 • téri orientáció
 • motorika, finommozgások
 • problémamegoldó képesség
 • önálló tanulási képesség

TANANYAG:
A 3. osztályban játékos formában, meséken keresztült megtanult szókincs gyakorlása, bővítése továbbra is sok
játékon, mondókán, dalon keresztül. Az alapszókincs írásbeli rögzítése, tematikus szótár készítése.
TÉMAKÖRÖK:

 1. ABC betűi
 2. Számok 1- 20 ig
 3. Színek
 4. Az osztályterem
 5. Játékaim
 6. Családtagjaim
 7. Hogy érzed ma magad?
 8. Melléknevek
 9. Testrészek
 10. Ruházat
 11. Bútorok
 12. Állatok
 13. Ételek

NYELVI CÉLOK:

 • a tanuló legyen képes egyszerű kérdést megérteni, például:” Hol vagy?” ill. a kérdésre rövid választ adni
 • kapcsolódjon be a tanult mondókákba, versekbe
 • tudja a szóbeli utasításokat követni és válasszal reagálni
 • tudjon a napszaknak megfelelően köszönni
 • néhány szóban be tudja mutatni önmagát
 • a tanuló képes az elhangzó mondókákba utánzással bekapcsolódni
 • a tanuló képes a hallott mesébe utánzással bekapcsolódni
 • a tanuló legyen képes egyszerű kérdést, például: Hogy hívnak? – megérteni, ill. a kérdésre rövid választ adni.
 • egy-egy manuális tevékenységet utasítások alapján tudjon követni
 • tudja követni a tanult mesét
 • egyszerű, globális megértést igénylő kérdésekre tudjon válaszolni az elhangzott történet alapján
 • kapcsolódjon be a történetbe,(mondókába, versbe) a többiekkel együtt tudja elmesélni az adott történetet
 • tanári segítséggel próbáljon eszközt kérni.

AZ EREDMÉNYES TELJESÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES JELLEMZŐ TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK:

 • utasítások követése, végrehajtása
 • hangok és szavak felismerése, megkülönböztetése
 • szavak, mondatok párosítása
 • mondókák, versek, dalok
 • képhez tartozó szöveg felismerése
 • párbeszéd eljátszása
 • utasítások adása
 • információ csere (kérdés-válasz)
 • monológ (bemutatkozás)
 • társasjátékok, szerepjátékok, körjátékok
 • kérdés-válasz párosítása
 • kérdés-válasz képekhez rendelése
 • mondatok képekhez rendelése
 • képek beragasztása a megfelelő szöveghez,
 • másolás, rajzolás

A SZÁMONKÉRÉS, ÉRTÉKELÉS RENDSZERESSÉGE, HOGYANJA, SZEMPONTJAI:
A legkisebb teljesítményt is értékelnünk kell. Megdicsérjük, ha szívesen és aktívan vesz részt idegen nyelvi
tevékenységekben, az idegen nyelvű órai utasításokra biztosan és jól reagál, valamint ha megérti és jól követi a
különböző beszédhelyzeteket. Később értékeljük, ha egyszerű nyelvi elemeket megfelelő kontextusban használ,
ha a tanári kérdésekre testi vagy egyszavas válaszokat ad vagy beszélgetést kezdeményez. Megfelelő
visszajelzést ad a tanár számára az is, ha a gyerek követi a nyelvi tevékenységet és anyanyelvén reagál, kérdez,
vagy kiegészít. Önálló teljesítményt leginkább a gyerekek számára jól ismert szituációkban, ismerős
tevékenységekben várhatunk. Alapelv, hogy a visszajelzésnek pozitívnak kell lennie, mely nem azonos a hibák
összeszámolásával. Azt értékeljük, amit a kisdiákok tudnak, nem a hiányosságokat hangsúlyozzuk. Mivel ennek a
korosztálynak erőssége a beszédértés és beszédkészség területén is a folytonosság, csak tapintatosan és nagy
türelemmel törekedhetünk a hibátlan megoldásokra
TANKÖNYVEK, FORRÁSOK:

 1. Pop Up Now! 1.
 2. Vanessa Reilly- Sheila M. Ward: Very Young Learners (OUP)
 3. Andrew Wright: Storytelling With Children
 4. Gail Ellis – Jean Brewster: Tell it Again!
 5. Járó Ildikó: Hello!
 6. Jackie Holderness – Annie Hughes: 100+ Ideas for Children (Macmillan-Heinemann)
 7. JET! Realbooks in the Primary Classroom 1.2.3.
 8. Genevieve Roth: Teaching Very Young Children (Richmond Publishing)
 9. Caroline Nixon – Michael Tomlinson : Primary Vocabulary Box / Primary Activity Box / Primary Reading Box /
 10. Primary Communication Box / Primary Communication Box / Primary Grammar Box

KÉSZÍTETTE:
SZÉLESY ESZTELLA

Hozzászólás nem lehetséges.

Spacebuzz
Europe Code Week
Pályázatok
Képek gyüjteménye
Arhívum