Beiratkozás
Látogatók
Felhasználó: > 3 vendég2 robot
Statisztika
2011. márciusa óta Ön a látogató számláló
látogatónk!

Látogatottsági adatok
Bejelentkezés

Iskolaorvos

Egészségügyi tájékoztató

Védőnő: Licsárné Hegyi Erika

Elérhetőség: Dózsa György Általános Iskola, orvosi szoba

Veszprém, Szent István utca 56.

e-mail: iskolavedono2@gmail.com

telefonszám: +36 20/ 497 0752

Hétfő és Csütörtök: 8:00 – 14:00

Védőnői fogadóóra: Csütörtök 12:00 – 14:00

Iskolaorvos: Dr. Hajdu László

Tel.: 88-789-905

Hétfő: 13:00 – 16:00

Kedd: 8:00 – 12:00

Szerda: 15:00 – 18:00

Csütörtök: 8:00 – 10:00

Péntek: 8:00 – 11:00 (páratlan hét), 13:00 – 16:00 (páros hét)

Iskolafogászat (alsós): Dr. Endrédi Zsuzsanna

Veszprém, Komakút tér 1.

Tel.: 88-400-850

Hétfő: 13:00 – 19:00

Kedd: 7:00 – 13:00

Szerda: 13:00 – 19:00

Csütörtök: 7:00 – 13:00

Péntek: 13:00 – 19:00 (páratlan hét), 7:00 – 13:00 (páros hét)

Iskolafogászat (felsős): Dr. Horváth András

Veszprém, Komakút tér 1.

Tel.: 88-400-850

Hétfő: 7:00 – 13:00

Kedd: 13:00 – 19:00

Szerda: 7:00 – 13:00

Csütörtök: 13:00  – 19:00

Péntek: 7:00 – 13:00

Védekezés a koronavírus ellen #maradjotthon

VÉDEKEZÉS A koronaVÍRUS ELLEN

Tájékoztató

isk_kamp_olt

2019/2020-as tanév
iskolai kampányoltásairól

A kampányoltások iskolai osztályokra és nem a tanulói életkorokra vonatkoznak.

 

Az alábbi kötelező védőoltásokat, kampányoltások keretében kell végezni:

 

Hepatitis B elleni védőoltás (fertőző májgyulladás)

 

Az általános iskolák VII. osztályát végző tanulók számára.

 

A 2 oltásból álló oltássorozat: első részlete szeptember hónapban

(tervezett időpont: 2019.09.12. csütörtök)

második részlete 2020. március hónapban.

 

 

MMR újraoltás ((kanyaró, mumpsz, rózsahimlő)

Az általános iskolák VI. osztályát végző tanulók számára.

dTap emlékeztető oltás (diftéria, tetanus, pertussis)

Szintén az általános iskolák VI. osztályát végző tanulók számára.

A két oltás EGYIDŐBEN, október hónapban történik.

 

 

HPV elleni védőoltás (méhnyakrák megelőzésére)

Az általános iskolák VII. osztályát végző leány tanulók részére, ha a szülő kéri.

Oltóanyag: GARDASIL 9

A 2 oltásból álló oltássorozat: első részlete 2019. október hónapban

második részlete 2020. április hónapban.

 

Dr. Hajdu László                                                          Licsárné Hegyi Erika

    Iskolaorvos                                                                         Iskolavédőnő

Adatvédelmi Tájékoztató

vbéeaiiea

1.Adatkezelő

1.1. Adatkezelő megnevezése: Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény

1.2. Adatkezelő székhelye: 8200 Veszprém Cserhát lakótelep 13.

1.3. Adatkezelő elérhetősége:        eu.alapell@upcmail.hu

1.4. Barbainé Bérci Klára intézményvezető

2.Adatkezelés szabályai

2.1 Adatkezelés célja:

Jelen tájékoztató célja, hogy az Intézmény az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt. Az adatkezelési tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: lnfo tv.) foglalt értelmező fogalommagyarázatoknak. Intézményünk, mint közfeladatot ellátó költségvetési szerv jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli a személyes adatokat.

 

2.2 Adatkezelés ideje:

A jogszabályok által meghatározott bizonylatőrzési ideig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig.

 

2.3 Adatkezelés jellege:

A feladatellátás céljából jogszabályi előírás szerint az alábbi adatok kezelése történik:

iskolavédőnői gondozás: név, születési idő,hely, dátum, anyja lánykori neve,lakcím, TAJ,előző iskolák, szülői nyilatkozat iskola-egészségügyi ellátáshoz, szülői nyilatkozat oltáshoz, oltások neve, időpontja,száma, egészségügyi anamnézis, testi és mentális fejlődési paraméterek,  szakorvosi beutalók, leletek, diagnózis, terápia, gyógytestnevelés

A feladatellátás céljából hozzájáruláson alapuló adatok kezelése történik:

2.4 címzettjei:

Házi gyermekorvos, iskolaorvos

Sanus3 szoftver üzemeltető

 

Az Intézmény személyes adatot a 2. pontban meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének – amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. Az Intézmény adatkezelést végző alkalmazottai és az Intézmény megbízásából az adatkezelésben résztvevő címzettek, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Az Intézmény munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető. Az Intézmény adatvédelmi rendszerének felügyeletét az intézményvezető látja el.

 

3. Érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Intézmény 1. pontban megjelölt elérhetőségein.

A legfontosabb adatvédelemhez kapcsolódó jogosultságokat a következő címek alatt részletezzük.

 

3.1 Tájékoztatáshoz, adatokhoz való hozzáférés joga

Az érintett kérelmére az Intézmény, mint adatkezelő az lnfo tv. előírásainak megfelelően tájékoztatást ad az érintett adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, Jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel össze függő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítások Jogalapjáról és címzettjéről. Az Intézmény az érintett kérelmére annak benyújtásától számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – munkanapon belül írásban, közérthető formában választ ad.

 

3.2 Helyesbítéshez való jog

A valóságnak nem megfelelő adatot az Intézmény – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti.

 

3.3 Adathordozhatósághoz való jog

Jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén az érintetteknek joga van az adathordozhatósághoz.

 

3.4 Tiltakozás joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

A.   a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adat kezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adat átvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve  kötelező  adatkezelés esetén;

B.    ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Intézmény a tiltakozást a lehető legrövidebb határidőn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, majd annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozást a Intézmény megalapozottnak találta , az adatkezelést  megszünteti, és az adatokat  zárolja.  A tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik szintén intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy az Intézmény a döntéssel késedelmeskedik az érintett 30 napon belül torvényben meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.

 

3.5 Zárolás

Az Intézmény zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha megállapítható, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

3.6 Törlés

A.   a személyes adat kezelése jogellenes és az érintett kéri;

B.   a kezelt adat hiányos, téves, feltéve hogy a törlést törvény nem zárja ki,

C.   az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az Intézmény rendelkezésére. Az Intézmény a megtett intézkedéseiről az érintettet és mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

 

3.7 Hozzájárulás visszavonása

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett jogosult az adatkezelési hozzájárulást bármilyen időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonás postai, vagy elektronikus úton is kezdeményezhető.

 

4. Panaszjog gyakorlása

Az érintett az Intézmény adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Címe: 1024 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

email: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Hozzájáruló nyilatkozat – Iskolavédőnői szolgáltatás

 

Tájékoztatás a méhnyakrák megelőzésére szolgáló HPV elleni térítésmentes védőoltásról

Tájékoztató

2018/2019-es tanévben végzendő

iskolai kampányoltásokról

 

Az alábbi kötelező védőoltásokat, az iskolában, kampányoltások keretében kell elvégezni:

dTap emlékeztető oltás (diftéria, tetanus, pertussis)

 

Az általános iskolák VI. osztályát végző tanulók számára, szeptember hónapban.

(tervezett időpont: 2018.09.13. csütörtök)

 

MMR újraoltás ((kanyaró, mumpsz, rózsahimlő)

Szintén az általános iskolák VI. osztályát végző tanulók számára, október hónapban.

 

Hepatitis B elleni védőoltás (fertőző májgyulladás)

Az általános iskolák VII. osztályát végző tanulók számára.

 

A 2 oltásból álló oltássorozat: első részlete szeptember hónapban

(tervezett időpont: 2018.09.17. hétfő)

második részlete 2019. március hónapban.

 

HPV elleni védőoltás (méhnyakrák megelőzésére)

Az általános iskolák VII. osztályát végző leány tanulók részére, ha a szülő kéri.

Oltóanyag: GARDASIL 9

 

A 2 oltásból álló oltássorozat: első részlete 2018. október hónapban

 

második részlete 2019. április hónapban.

 

Dr. Hajdu László                                                          Licsárné Hegyi Erika

        Iskolaorvos                                                                       Iskolavédőnő

Táborozás – Orvosi igazolás

Táborozási igazolásról

 

A nemzeti erőforrás miniszter 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

1. A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló

12/1991. (V. 18.) NM rendelet módosítása

1. § A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya kiterjed azon üzleti és nem üzleti célú

a) kereskedelmi és magánszálláshelyekre, amelyekben a tanuló ifjúság üdültetése, táboroztatása történik;

b) napközbeni ellátást biztosító, szálláshellyel nem rendelkező közösségi célú létesítményekre, amelyek csak a tanév vége és a következő tanév kezdete között működnek tartósan, és ahol a tanuló ifjúság szervezett foglalkoztatása történik [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: táborozás];

2. § (1) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gyermek törvényes képviselője a 2. melléklet szerinti adattartalmú, a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt. A nyilatkozathoz szükséges nyomtatványt – a táborozáshoz szükséges egyéb iratokkal együtt –

a táborozás szervezője adja át kitöltés céljából.”

 

A nyilatkozat adattartalma

 

1. A gyermek neve

2. A gyermek születési dátuma

3. A gyermek lakcíme

4. A gyermek anyjának neve

5. Nyilatkozat arról, hogy

5.1. a gyermeken nem észlelhetőek az alábbi tünetek:

5.1.1. Láz

5.1.2. Torokfájás

5.1.3. Hányás

5.1.4. Hasmenés

5.1.5. Bőrkiütés

5.1.6. Sárgaság

5.1.7. Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés

5.1.8. Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás

5.2. a gyermek tetű- és rühmentes

6. A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve, aláírása, lakcíme, telefonos elérhetősége

7. A nyilatkozat kiállításának dátuma”

 

Iskolaorvosi közlemény

ISKOLAORVOS
Dr. Hajdu László
Tel. 88-789-905
Veszprém Táncsics u. 1.
Rendel:    

    H     13-16
    K      8-12
    Sz    15-18
    Cs    8-10
    P      8-11 páratlan hét
    P      13-16 páros hét

 

 

ISKOLAFOGÁSZAT
Dr. Horváth András
Tel. 88-400-850
Veszprém Komakút tér 1.
Iskolafogászat: Hétfő 7-13

Spacebuzz
Europe Code Week
Pályázatok
Képek gyüjteménye
Arhívum